Print Icon
 

Parochie HH. Laurentius & Elisabeth

Digitale Nieuwsbrief - 31 juli 2021

Para a versão em português deste newsletter digitalmente, role para baixo ou clique aqui

Lopers voor de Actie KerkBalans (AKB)

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over het plan een tweede A.K.B.-actie te organiseren en daarvoor bij de parochianen een brief te bezorgen. Inmiddels heeft zich een aantal lopers gemeld, doch nog niet voldoende. We zijn gestart met een belronde, dus het kan zijn dat u ook nog gebeld wordt. Maar ook via deze nieuwsbrief vragen we of u bereid bent een aantal AKB-brieven te bezorgen.

U kunt u aanmelden  per e-mail (secretaris@kathedraalrotterdam.nl), via het secretariaat of bij de ingang van de kerk. 

Vanaf zondag 22 augustus 2021 kunnen de enveloppen in de Elisabethzaal worden afgehaald.

Bezorging zal gebeuren in de week van 23 tot en met 28 augustus.Het officiële moment in de kerk bij deze 2e  A.K.B. -ronde is op zondag 29 augustus 2021 om 11.00 uur. 

U doet toch ook mee?


Waar ga je zitten in de kerk?

Sinds de coronacrisis worden kerkgangers in het weekend naar hun plaats begeleid. Dat is nodig om een goede spreiding te krijgen en drukte in banken te voorkomen. Kerkgangers moesten daar even aan wennen, maar nu gaat het goed. Zolang de anderhalve meter-regel gehandhaafd blijft, zullen we dit zo doen. Eigenlijk is het ook wel iets moois om zo naar je plaats te worden begeleid. 

Waar gaan we zitten in de kerk?
Voorkeursplaatsen?

Veel kerkbezoekers die regelmatig naar de kerk komen, zijn geneigd steeds op dezelfde plaats te gaan zitten, mogelijk omdat daar beter zicht op het altaar is of omdat daar de preek beter verstaan wordt. In de vieringen door de week is dat meestal geen probleem. 

Toch moet het duidelijk zijn dat er in de kathedraal geen vaste plaatsen zijn. Aan de ene kant gunnen we iedereen best zo’n eigen plekje, maar soms zit er al iemand. Zoek in dat geval een ander plekje, de kathedraal is groot genoeg. Zo hebt u na een poosje misschien wel drie of vier voorkeurplekjes en zit u dus vrijwel altijd op uw plek. 

Wel willen we iedereen vragen om als u alleen bent, niet op een plek te gaan zitten voor twee of meer personen, tenzij alle eenpersoonsplekken reeds bezet zijn. Dat spreekt voor zich.

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000000317004_zc_v107_1627748071303_marriage_course_01.jpg
Marriage Course start in september

In september start weer de Marriage Course, een cursus voor stellen die willen gaan trouwen én voor reeds langer gehuwden die willen werken aan een sterke en blijvende relatie. In september start de Marriage Course online en als Corona het toelaat, ook op locatie. 

Meer lezen... 

Inschrijven als parochiaan

Uit de registratie van de kerkbezoekers – zowel doordeweeks als in het weekend – is gebleken dat een deel van de trouwe kerkgangers nog niet is ingeschreven als parochiaan van onze kerk. We willen graag onze administratie op orde krijgen. U kunt bij twijfel vragen of u ingeschreven bent. Blijkt dat niet zo te zijn, dan kunt u zich als aanmelden via een invulformulier op het secretariaat of via een digitaal invulformulier.


Diaken Laurentius als voorbeeld en voorspreker federatie RRM

De parochies van de Rechtermaasoever werken al geruime tijd samen. Het besef dat we als Katholieke geloofsgemeenschappen niet los van elkaar leven en werken maar deel uitmaken van één Kerk is de basis van onze parochiefederatie.In geloof samenwerken doen we niet alleen op eigen kracht. 

In dit besef is de aanduiding van onze federatie als "Rotterdam Rechter Maasoever" (RRM) niet voldoende om de grondslag van onze samenwerking als gemeenschap van geloof tot uitdrukking te brengen. Daarom heeft het pastoraal team ervoor gekozen om voortaan niet alleen te spreken van parochiefederatie RRM maar de naam van de heilige Laurentius te verbinden aan onze parochiële samenwerking.

Meer lezen…

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000000317004_zc_v107_1627748071987_laurentius_05.jpg
Kopij voor de Nieuwsbrief

Indien u informatie heeft, waarvan u het van belang vindt dit te delen met andere parochianen of bezoekers van de kathedraal, dan kunt u een bericht doorgeven aan de secretaris, waarbij bezien zal worden in hoeverre het nuttig of noodzakelijk is dit bericht op te nemen in de nieuwsbrief.

Kopij aanleveren, mail naar communicatie@kathedraalrotterdam.nl


Vieringen

kalender voorganger Viering
31 Juli 17:00
Plebaan Michel Hagen 18e Zondag door het Jaar
1 aug 11:00
  Plebaan Michel Hagen   18e Zondag door het Jaar 
7 aug 17:00
Plebaan Michel Hagen  19e Zondag door het Jaar   
8 aug 11:00
Plebaan Michel Hagen   19e Zondag door het Jaar 
14 aug 17:00
Plebaan Michel HagenMaria Tenhemelopneming 
15 aug 11:00 Pastoor Ruud Gouw Maria Tenhemelopneming
21 aug 17:00 Plebaan Michel Hagen 21e Zondag door het Jaar
22 aug 11:00 Pater Th. Kremer 21e Zondag door het Jaar

Livestream van 31 juli 2021 

Bent u nog niet uitgelezen? Bezoek dan onze website: www.kathedraalrotterdam.nl

Deze mail is verzonden door communicatie@kathedraalrotterdam.nl aan g.heuff@robeco.nl
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bij de parochie HH. Laurentius en Elisabeth bent ingeschreven, of omdat u in de loop van de tijd uw e-mailadres hebt doorgegeven. 

Vragen, opmerkingen, kopij? Mail communicatie@kathedraalrotterdam.nl
     

Boletim informativo digital  

31 de Julho de 2021 - número 8


Distribuidores de cartas para a Actie KerkBalans 

No newsletter anterior informámo-lo do plano de organizar uma segunda AKB-acção e de entregar uma carta aos paroquianos. Entretanto, várias pessoas apresentaram-se, mas não o suficiente. Já iniciámos uma ronda de chamadas, pelo que é possível que também seja chamado. Mas também através deste newsletter perguntamos se está preparado para entregar uma série de cartas AKB. 

Pode registar-se por e-mail  (secretaris@kathedraalrotterdam.nl, através da secretária ou na entrada da igreja. 

A partir de domingo 22 de Agosto de 2021, os envelopes podem ser recolhidos no Salão Elisabeth.A entrega terá lugar durante a semana de 23 a 28 de Agosto.

O momento oficial na igreja para esta segunda ronda A.K.B. está em Domingo, 29 de Agosto de 2021 às 11.00 horas. 

Vai participar, não vai?

Onde se senta na igreja?

Desde a crise da coroa, os fiéis têm sido escoltados para os seus lugares no fim-de-semana. Isto é necessário para se conseguir uma boa distribuição e evitar o congestionamento dos bancos. Os fiéis tinham de se habituar a isto, mas agora está a correr bem. Enquanto a regra do um metro e meio for mantida, continuaremos a fazê-lo. É realmente bastante agradável ser guiado para o seu lugar desta forma.

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000000317004_zc_v143_1626553672252_marijke_verschuur_secretariaat.jpg

Lugares preferenciais?

Muitos frequentadores regulares da igreja tendem a sentar-se sempre no mesmo lugar, possivelmente porque têm uma melhor vista do altar ou porque ali podem ouvir melhor o sermão. Nas celebrações durante a semana, isto não é muitas vezes um problema. No entanto, deve ficar claro que não existem assentos fixos na catedral. Por um lado, estamos felizes por cada um ter o seu próprio lugar, mas por vezes alguém já está ali sentado. Nesse caso, encontrar outro lugar, a catedral é suficientemente grande. Passado algum tempo, poderá ter três ou quatro lugares preferidos e estará quase sempre no seu lugar. Pedimos, no entanto, que se estiver sozinho, não se sente num lugar para duas ou mais pessoas, a menos que todos os lugares individuais já estejam ocupados. Isso é evidente.

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000000317004_zc_v143_1626553672413_kaarsje_offerande_.jpg

Curso de Casamento começa em Setembro

Em Setembro começa novamente o Curso de Casamento, um curso para casais que queiram casar e para casais casados há muito tempo que queiram trabalhar numa relação forte e duradoura. Em Setembro, o Curso de Casamento começará online e se a Corona o permitir, também no local. 

Leia mais...

Registo como paroquiano

Do registo da frequência da igreja - tanto nos dias de semana como nos fins-de-semana - parece que uma parte dos fiéis frequentadores da igreja ainda não está registada como paroquiano da nossa igreja. Gostaríamos de pôr a nossa administração em ordem. Em caso de dúvida, por favor pergunte se está registado. Caso contrário, pode registar-se como paroquiano preenchendo um formulário no escritório da secretária ou utilizando um formulário digital.

Diácono Laurentius como exemplo
e defensor da federação RRM

As paróquias da Rechtermaasoever têm vindo a trabalhar em conjunto há já algum tempo. A consciência de que, como comunidades religiosas católicas, não vivemos e trabalhamos separados, mas fazemos parte de uma Igreja é a base da nossa federação paroquial. 

Nesta consciência, a designação da nossa federação como "Rotterdam Right Bank" (RRM) não é suficiente para exprimir a base da nossa cooperação como comunidade de fé. É por isso que a equipa pastoral escolheu não falar apenas da federação paroquial RRM a partir de agora, mas ligar o nome de S. Laurêncio à nossa cooperação paroquial.

Leia mais...

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000000317004_zc_v107_1627748071738_laurentius_05.jpg

  Serviços da Igreja

kalender voorganger Viering
31 Juli 17:00
Plebaan Michel Hagen 18e domingo do ano
1 aug 11:00
  Plebaan Michel Hagen   18e domingo do ano
7 aug 17:00
Plebaan Michel Hagen  19e domingo do ano   
8 aug 11:00
Plebaan Michel Hagen   19e domingo do ano 
14 aug 17:00
Plebaan Michel HagenAssunção de Maria 
15 aug 11:00 Pastoor Ruud Gouw Assunção de Maria 
21 aug 17:00 Plebaan Michel Hagen 21e domingo do ano
22 aug 11:00 Pater Th. Kremer 21e domingo do ano

Transmissão ao vivo de 31 de julho

Informações para boletim informativo

Se tiver alguma informação que considere útil partilhar com outros paroquianos ou visitantes da Catedral, envie por favor uma mensagem ao secretário. Consideraremos então se é útil ou necessário incluir esta mensagem no boletim informativo.

Submeter a sua cópia por e-mail communicatie@kathedraalrotterdam.nl 

Você ainda não terminou? Então visite nosso site: www.kathedraalrotterdam.nl

Em nome dos membros do comitê do boletim informativo

 
Kathedraal Rotterdam | Robert Fruinstraat 36 3023 XE Rotterdam
AfzenderKathedraal Rotterdam | E-mailadrescommunicatie@kathedraalrotterdam.nl