Print Icon
 

Parochie HH. Laurentius & Elisabeth

Nieuwsbrief - 14 November 2021

Para a versão em português deste newsletter digitalmente, role para baixo ou clique aqui

Priesterwijding Sander Verschuur

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000000756004_zc_v87_1634388611011_91a8b940_60a0_4d80_8fa0_214809dd90ca.jpeg

Op zaterdag 13 november heeft bisschop Van den Hende door handoplegging en gebed Sander Verschuur tot priester gewijd. Dit vond plaats tijdens een plechtige Eucharistieviering in de Kathedraal om 11.00 uur. Op zondag 14 november heeft Sander om 11.00 uur zijn eerste Mis gecelebreerd in concelebratie met rector Walter Broeders en plebaan Michel Hagen.

In verband met de meest recente Coronamaatregelen was helaas zowel het feliciteren als ook het koffiedrinken niet mogelijk.                                                   

Klik hier om de priesterwijding te zien en klik hier voor Sander's eerste mis 
Vormsel

Op zondag 14 november hebben om 15.00 uur ruim 45 kinderen en jongeren uit de parochiefederatie RRM – H.Laurentius (Rotterdam Rechter Maasoever) en uit de Spaanssprekende parochie, in de kathedraal het H. Vormsel ontvangen van Bisschop van den Hende. Enkele kinderen hebben daarbij tevens hun Eerste Heilige Communie gedaan. We bidden voor hen dat deze belangrijke stap hen verder mag helpen op de geloofsweg van hun leven. Lees meer

Gezinscatechese en viering
https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000000756004_zc_v87_1634388611432_0ee0391f_0adf_4dc8_b258_a03ae02c5013.png


Op zondag 7 november was er de tweede gezinscatechese-zondag. Met de ouders hebben ons verdiept in het leven van de H. Willibrord, aan de hand van de Canon van Nederland en hebben we gekeken wat de kinderen hiervan op school krijgen. Het was interessant en leerzaam. De volgende keer is zondag 5 december en u begrijpt dat Sinterklaas dan zeker aan bod komt. Alle gezinnen met kinderen zijn uitgenodigd. Voor de kinderen is een eigen programma voorzien. Klik hier voor meer informatie.

Vertrek Desirée Bühler

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000000756004_zc_v123_1634477952110_12f1be0c_fb8d_49f9_8923_3709e102bd76.jpeg

Velen van u hebben de afgelopen twee jaar ons teamlid Desirée Bühler leren kennen, zoals bij de basiscursus en onlangs nog bij de bijbelavonden. Desirée werkte reeds voor het Bisdom in het kader van het jongerenpastoraat. Daarnaast heeft zij nu twee jaar part-time in onze federatie gewerkt. Bij de keuze omtrent verlenging heeft Desirée aangegeven met haar werkzaamheden in de parochie te stoppen. Haar werk voor het jongerenpastoraat in het bisdom Rotterdam zal zij continueren. Het pastoraal team ziet haar met lede ogen vertrekken en hoopt op een spoedige aanvulling van het team. Een uitgebreid bericht kunt u lezen op de website van parochie Heilige Bernadette.

Adventsactie

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000000756004_2_1636899829861_zc-noimage.png

De Adventsactie 2021 richt zich ook op hoop! Hoop dat iedereen kan delen in overvloed en dat op een dag iedereen in het gemeenschappelijke huis, waar wij allemaal ons onderdak hebben, een waardig bestaan kan opbouwen en zich thuis kan voelen om met en voor elkaar te leven. Het thema van de Adventsactie van dit jaar luidt: 'Een gezonde start voor moeder en kind'. We willen dit jaar ons richten op goede, bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap, de bevalling en de periode erna. Vanuit Parochiefederatie Rotterdam Rechter Maasoever H. Laurentius gaan we meewerken aan het campagneproject: Opvanghuis voor zwangere vrouwen in Zimbabwe. Helpt u ook mee?  Klik hier voor meer informatie

Opnieuw invoeren van coronamaatrgelen door Bisschoppen 
https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000000756004_zc_v87_1634388611281_af5121bd_38f1_476a_875b_098f3e58d977.jpeg

Zoals u kunt lezen op de website van het bisdom hebben de Nederlandse bisschoppen afgelopen week gevraagd om een aantal corona-maatregelen die eerder al golden opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk. Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten. Of de extra persconferentie van vrijdag 12 november nog andere gevolgen zal hebben voor het kerkbezoek is nog niet bekend. Dit betekent vanzelfsprekend dat het zeker nog niet is toegestaan om op zondag na de Eucharistieviering met een groot gezelschap koffie te drinken. Wij hopen dat u daarvoor begrip kunt opbrengen. Klik hier voor meer informatie 


Vieringen

kalender voorganger Viering
Zo 21 Nov 11:00

        Pater M.R Hoogland

Christus Koning van het heelal
Zo 28 Nov  11:00

           Plebaan Hagen

Eerste zondag van de Advent

Uitleg Eucharistie voor kinderen

Colofon

  • De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op 28 November 
  • Bent u nog niet uitgelezen? Bezoek dan onze website: www.kathedraalrotterdam.nl

Kopij voor de Nieuwsbrief

Indien u informatie heeft, waarvan u het van belang vindt dit te delen met andere parochianen of bezoekers van de kathedraal, dan kunt u een bericht doorgeven aan de secretaris, waarbij bezien zal worden in hoeverre het nuttig of noodzakelijk is dit bericht op te nemen in de nieuwsbrief.

Kopij aanleveren, mail naar communicatie@kathedraalrotterdam.nl


Deze mail is verzonden door communicatie@kathedraalrotterdam.nl aan g.heuff@robeco.nl
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bij de parochie HH. Laurentius en Elisabeth bent ingeschreven, of omdat u in de loop van de tijd uw e-mailadres hebt doorgegeven. 

Vragen, opmerkingen, kopij? Mail communicatie@kathedraalrotterdam.nl
     

Boletim informativo digital  

14 de Novembro de 2021


Ordenação de Sander Verschuur

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000000756004_zc_v97_1634389025478_91a8b940_60a0_4d80_8fa0_214809dd90ca.jpeg

No sábado, 13 de novembro, o bispo Van den Hende ordenou Sander Verschuur ao sacerdócio por meio da imposição das mãos e oração. Isso aconteceu durante uma solene celebração eucarística na Catedral, às 11 horas. No domingo, 14 de novembro, Sander celebrou sua primeira missa às 11 horas em concelebração com o Reitor Walter Broeders e Plebaan Michel Hagen. Infelizmente, devido às medidas mais recentes do Corona, os parabéns e o café não foram possíveis.   

 Clique aqui para ver a ordenação ao sacerdócio e clique aqui para ver a primeira missa de Sander.                                                                           

      Confirmação

No domingo, 14 de novembro, pelas 15h00, mais de 45 crianças e jovens da federação paroquial RRM - H. Laurentius (Banco de Maas à direita de Rotterdam) e da paróquia de língua espanhola receberam a Confirmação de Bisschop van den Hende na catedral . Algumas das crianças também fizeram sua Primeira Comunhão. Oramos por eles para que este importante passo possa ajudá-los a avançar na jornada de fé de suas vidas. leia mas

Catequese e celebração familiar

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000000756004_zc_v97_1634389024818_0ee0391f_0adf_4dc8_b258_a03ae02c5013.png

No domingo, 7 de Novembro, realizou-se o segundo Domingo da Catequese Familiar. Juntamente com os pais estudámos a vida de St. Willibrord, utilizando o Cânone dos Países Baixos, e analisámos o que as crianças aprendem na escola. Foi interessante e instrutivo. A próxima vez é domingo 5 de Dezembro e compreenderá que Sinterklaas será certamente discutido nessa altura. Todas as famílias com crianças são convidadas. As crianças terão o seu próprio programa.

Clique aqui para obter mais informações


Partida de Desirée Bühler

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000000756004_zc_v28_1636900436316_foto_kerkbalans_2020_desiree_buhler_1024x683.jpg

Muitos de vós conheceram o membro da nossa equipa Desirée Bühler nos últimos dois anos, por exemplo, no curso básico e recentemente nas noites bíblicas. Desirée já trabalhava para a diocese no contexto da pastoral juvenil. Além disso, ela trabalha a tempo parcial na nossa federação há já dois anos. Ao decidir sobre uma renovação, Desirée indicou que iria deixar de trabalhar para a paróquia. Continuará o seu trabalho para o ministério da juventude na diocese de Roterdão.  Você pode ler uma extensa reportagem no site da paróquia de Santa Bernadete.

Campanha do Advento

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000000756004_1_1636899828922_zc-noimage.png

 A campanha do Advento de 2021 também se concentra na esperança! Espero que todos possam compartilhar em abundância e que um dia todos na casa comum, onde todos temos o nosso abrigo, possam construir uma existência digna e se sentir em casa para viver uns com os outros. O tema da campanha do Advento deste ano é: 'Um começo saudável para mãe e filho'. Este ano, queremos nos concentrar em cuidados bons e acessíveis para a mãe e o filho durante a gravidez, o parto e o período subsequente. Da Federação Paroquial de Rotterdam Rechter Maasoever H. Laurentius participaremos do projeto de campanha: Abrigo para mulheres grávidas no Zimbábue. Você vai ajudar também? Clique aqui para obter mais informações

Reintrodução de medidas corona pelos Bispos

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000000756004_zc_v114_1634476745771_af5121bd_38f1_476a_875b_098f3e58d977.jpeg

Como se pode ler no website diocesano, os bispos holandeses pediram na semana passada uma série de medidas corona que já estavam em vigor para serem reaplicadas na Igreja Católica Romana. Durante as celebrações e outras reuniões da igreja, pede-se aos fiéis que mantenham uma distância de um metro e meio e que usem uma máscara bucal quando se deslocam na igreja ou na área onde se realiza a reunião da igreja. Além disso, as regras básicas sobre higiene, ventilação e permanência em casa em caso de queixas continuarão a aplicar-se. Ainda não se sabe se a conferência de imprensa adicional de sexta-feira, 12 de Novembro, terá qualquer outro impacto na assistência à igreja. Isto significa, claro, que ainda não é permitido beber café com um grande grupo no domingo após a Eucaristia. Esperamos que consiga compreender isto.

Clique aqui para obter mais informações

  Serviços da Igreja

kalender voorganger Viering
21 Nov 11:00
    Pater M.R Hoogland
Cristo Rei do Universo
28  Nov 11:00 Plebaan Hagen
Primeiro domingo do Advento


Eucaristia de explicação para crianças

Informações para boletim informativo

Se tiver alguma informação que considere útil partilhar com outros paroquianos ou visitantes da Catedral, envie por favor uma mensagem ao secretário. Consideraremos então se é útil ou necessário incluir esta mensagem no boletim informativo.

Submeter a sua cópia por e-mail: communicatie@kathedraalrotterdam.nl

Colofon 

  • O próximo newsletter: na sexta-feira, 28 de Novembro 
  • Ainda não terminou de lê-la ? Visite nosso site: www.kathedraalrotterdam.nl

Este e-mail foi enviado por comunicatie@kathedraalrotterdam.nl para  g.heuff@robeco.nl

Você receberá este newsletter porque permanece na paróquia de HH. Laurentius e Elisabeth estão registrados ou porque você forneceu seu endereço de e-mail ao longo do tempo. 


Cadastre-se Cancelar inscrição Editar Perfil


 
Kathedraal Rotterdam | Robert Fruinstraat 36 | 3023 XE ROTTERDAM
AfzenderKathedraal Rotterdam | E-mailadrescommunicatie@kathedraalrotterdam.nl