Print Icon
 

Parochie HH. Laurentius & Elisabeth

Nieuwsbrief - 12 December 2021

Para a versão em português deste newsletter digitalmente, role para baixo ou clique aqui

Wijzigingen van de vieringen

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000000864004_zc_v87_1634388611011_91a8b940_60a0_4d80_8fa0_214809dd90ca.jpeg

In de kerk worden na 17.00 uur geen publieke vieringen gehouden. Dit geldt met name ook voor kerstavond. Tot wanneer dit blijft gelden, is onduidelijk. De Nederlandse bisschoppen hebben besloten dat de uitbreiding van de coronamaatregelen ook van toepassing is op catechesebijeenkomsten, bestuursvergaderingen en andere groepsbijeenkomsten. Tussen 17.00 en 05.00 uur zijn ze niet toegestaan. Er kan uiteraard wel digitaal vergaderd worden.

Avondvieringen op weekdagen en zaterdag worden waar mogelijk vervroegd zodat ze om 17.00 uur zijn afgelopen. Vieringen zonder publieke toegang, om bijvoorbeeld via livestream uit te zenden, zijn met de daarvoor geldende regels na 17.00 uur wel toegestaan in aanwezigheid van de vereiste assistenten, zoals kosters, acolieten, bedienaren van de livestream, koorleden et cetera.                 Zie website bisdom


Ook de anderhalve meter maatregel is in de kerken weer van kracht. Daar waar meer mensen worden verwacht dan de capaciteit van het kerkgebouw op anderhalve meter toelaat, wordt opnieuw het systeem van reserveren ingevoerd.


De verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen binnen de kerk blijft gehandhaafd. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten. Ook de eerdere afgekondigde regels voor het zingen blijven voorlopig gehandhaafd.

Geen Mis om half tien op donderdag 23 en vrijdag 24 december

Omdat de Emmaüsschool op donderdag 23 december twee vieringen heeft in de kathedraal, verschuift de ochtendviering naar 16.00 uur in de middag. Op vrijdag 24 vervalt de ochtendviering vanwege de kerstvieringen in de middag (zie het schema).


Intekenen voor de vieringen is vereist – beperkte ruimte.

In het overzicht ziet u dat intekenen vereist is.                                                      Op vr. 24 en za. 25 december kunt u slechts voor 1 viering intekenen.

Vrijdag 24 december 2021

-  13.00 uur – H. Mis (vooraf aan Kerstmis)          Intekenen

-  16.00 uur – Gezinsmis (vooraf aan Kerstmis)    Intekenen

-  22.00 uur – Nachtmis (via livestream)                Niet publiek

 

Zaterdag 25 december 2021

-  11.00 uur – Hoogfeest van Kerstmis                Intekenen

-  13.00 uur – H. Mis Kroatische gemeenschap  Intekenen

 

Zondag 26 december 2021

-  11.00 uur – Hoogmis                                       Intekenen

-  15.00 uur – H. Mis Indonesische parochie      Intekenen


De traditionele Nachtmis op vrijdag 24 december om 22.00 uur is alleen digitaal te volgen. Er is overdag een extra viering om 13.00 uur. De Gezinsviering wordt vervroegd naar 16.00 uur. 


Voor de vieringen op 24, 25 en 26 december is registratie vereist.

U kunt intekenen via “Meevieren.nl” (inschrijven is pas mogelijk vanaf dinsdag 14 december), of via het secretariaat van de kathedraal. Door middel van de komende nieuwsbrieven – zowel de papieren als digitale versie – zullen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Wanneer de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zal er zo nodig een extra nieuwsbrief worden uitgebracht.


https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000000864004_zc_v87_1634388611432_0ee0391f_0adf_4dc8_b258_a03ae02c5013.png

Adventsactie

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000000864004_zc_v123_1634477952110_12f1be0c_fb8d_49f9_8923_3709e102bd76.jpeg

Vergeet bij uw goede voornemens voor de Advent de Adventsactie niet. De actie van onze federatie is dit jaar het project voor een opvanghuis voor zwangere vrouwen in Zimbabwe. U kunt rechtstreeks bijdragen via onze Donatiehulp 

Aanbidding en biechtgelegenheid na de Mis op maandag

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000000864004_2_1636899829861_zc-noimage.png

Met ingang van aanstaande maandag 13 december, zal er na de Mis van 09.30 uur aanbidding zijn tot 12.30 uur. In die tijd is er ook biechtgelegenheid. Ook elke vrijdagochtend is er biechtgelegenheid, dat is echter van 8.30 - 09.00 uur; dus vooraf aan de Mis.

Vieringen

kalender voorganger Viering
Zo 12 Dec 11:00

            Pastoor R. Gouw

Derde zondag van Advent
Zo 19 Dec 11:00

           Pater M.R Hoogland

Vierde zondag van Advent

Livestream van 12 december

Colofon

Kopij voor de Nieuwsbrief

Indien u informatie heeft, waarvan u het van belang vindt dit te delen met andere parochianen of bezoekers van de kathedraal, dan kunt u een bericht doorgeven aan de secretaris, waarbij bezien zal worden in hoeverre het nuttig of noodzakelijk is dit bericht op te nemen in de nieuwsbrief.

Kopij aanleveren, mail naar communicatie@kathedraalrotterdam.nl


Deze mail is verzonden door communicatie@kathedraalrotterdam.nl aan g.heuff@robeco.nl
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bij de parochie HH. Laurentius en Elisabeth bent ingeschreven, of omdat u in de loop van de tijd uw e-mailadres hebt doorgegeven. 

Vragen, opmerkingen, kopij? Mail communicatie@kathedraalrotterdam.nl
     

Boletim informativo digital  

12 de Dezembro de 2021


Mudanças nas celebrações

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000000864004_zc_v97_1634389025478_91a8b940_60a0_4d80_8fa0_214809dd90ca.jpeg

Não se realizarão celebrações públicas na igreja depois das 17 horas. Isto também se aplica em particular à véspera de Natal. Até quando é que isto vai continuar não está claro. Os bispos holandeses decidiram que a extensão das medidas de coroação também se aplica às reuniões de catequese, reuniões de direcção e outras reuniões de grupo. Não são permitidos entre as 5 da tarde e as 5 da manhã. As reuniões digitais são, evidentemente, possíveis.

 

As celebrações da noite nos dias de semana e sábados são antecipadas sempre que possível, de modo a terminarem às 17:00. As celebrações sem acesso público, por exemplo transmitidas via live stream, são permitidas depois das 17 horas na presença dos assistentes necessários, tais como sextos, acólitos, operadores do live stream, membros do coro, etc.  veja o site da diocese


A medida de um metro e meio está também de novo em vigor nas igrejas. Onde se espera mais pessoas do que a capacidade de um metro e meio do edifício da igreja permite, o sistema de reservas será reintroduzido.


A obrigação de usar uma máscara bucal ao mover-se dentro da igreja permanece no lugar. Além disso, as regras básicas sobre higiene, ventilação e permanência em casa em caso de queixas permanecerão em vigor. As regras anteriormente promulgadas para o canto também se mantêm por enquanto.                                                      

Sem missa às 9.30 da manhã em 23 e 24 de Dezembro

Como a Escola Emaús tem duas celebrações na catedral na quinta-feira 23 de Dezembro, o serviço da manhã será mudado para as 16 horas da tarde. Na sexta-feira 24 não haverá serviço da manhã por causa das celebrações de Natal à tarde (ver horário). 

Inscrever-se para as celebrações - o espaço é limitado

Na síntese pode ver que o registo é necessário. Na sexta-feira 24 e sábado 25 de Dezembro só se pode inscrever para um serviço.

 

Sexta-feira, 24 de Dezembro de 2021

-  13.00 - Santa Missa (antes do Natal)             Assinar

-  16.00 - Missa familiar (antes do Natal)           Assinar

-  22.00 - Missa nocturna (via live stream)        Não-público

 

Sábado 25 de Dezembro de 2021 

-  11.00h - Festa de Natal                                   Assinar

-  13.00 - Missa na comunidade croata             Assinar

 

Domingo 26 de Dezembro de 2021

-  11.00 - Festa da Sagrada Família                  Assinar

-  15.00 - Missa na paróquia da Indonésia        Assinar


A tradicional missa da meia-noite de sexta-feira, 24 de Dezembro, às 22 horas, só pode ser participada digitalmente. Há uma celebração adicional durante o dia às 13.00 hrs. A celebração da Família será antecipada para as 16.00 hrs.      

A inscrição é necessária para as celebrações de 24, 25 e 26 de Dezembro. Pode registar-se através de "Meevieren.nl" ( As inscrições só são possíveis na terça-feira, 14 de dezembro), ou via secretaria da catedral.

Nas próximas newsletters - tanto em papel como em digital - iremos mantê-lo informado sobre os desenvolvimentos. Se necessário, será emitido um boletim informativo extra quando as circunstâncias o justificarem.

                                                              

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000000864004_zc_v97_1634389024818_0ee0391f_0adf_4dc8_b258_a03ae02c5013.png

Acção de Advento

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000000864004_zc_v28_1636900436316_foto_kerkbalans_2020_desiree_buhler_1024x683.jpg

Nas suas boas intenções para o Advento, não se esqueça da Acção de Advento. A acção da nossa federação este ano é o projecto de um abrigo para mulheres grávidas no Zimbabué. leia mas

Adoração e confissão após a missa às segundas-feiras

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000000864004_1_1636899828922_zc-noimage.png

  A partir da próxima segunda-feira, 13 de Dezembro, haverá adoração após a missa das 9:30 até às 12:30. Paralelamente, há uma oportunidade para a confissão. A confissão também está disponível na sexta-feira de manhã antes da missa, das 8h30 às 9h.

  Serviços da Igreja

kalender voorganger Viering
12 Dec 11:00
Pastoor R. Gouw
Terceiro domingo do Advento
19  Dec 11:00Pater Hoogland Quarto domingo do Advento

Livestream de 12 de Dezembro

Informações para boletim informativo

Se tiver alguma informação que considere útil partilhar com outros paroquianos ou visitantes da Catedral, envie por favor uma mensagem ao secretário. Consideraremos então se é útil ou necessário incluir esta mensagem no boletim informativo.

Submeter a sua cópia por e-mail: communicatie@kathedraalrotterdam.nl

Colofon 

Este e-mail foi enviado por comunicatie@kathedraalrotterdam.nl para  g.heuff@robeco.nl

Você receberá este newsletter porque permanece na paróquia de HH. Laurentius e Elisabeth estão registrados ou porque você forneceu seu endereço de e-mail ao longo do tempo. 


Cadastre-se Cancelar inscrição Editar Perfil


 
Kathedraal Rotterdam | Robert Fruinstraat 36 | 3023 XE ROTTERDAM
AfzenderKathedraal Rotterdam | E-mailadrescommunicatie@kathedraalrotterdam.nl