Print Icon
 

Parochie HH. Laurentius & Elisabeth

Nieuwsbrief - 23 Januari 2022

Para a versão em português deste newsletter digitalmente, role para baixo ou clique aqui

Geen nieuwe richtlijnen in het kader van Covid

Op de website van de bisschoppenconferentie rkkerk.nl is aangegeven dat er geen verruimingen zijn in het beleid in onze kerken. Op 25 januari aanstaande is er een nieuw weegmoment om te zien of voor de R.-K. Kerk aanscherping van de maatregelen nodig is of dat versoepelingen mogelijk worden. De parochies krijgen daarover bericht.

  Terugblik vieringen Kerstmis/ Oud en Nieuw

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000000994004_zc_v27_1642941482782_thumbnail_img_5935.jpg

Ondanks de beperkingen door de uitbraak van de nieuwe variant “Omicron” hebben we samen Kerstmis gevierd. Door zoveel mogelijk kerkgangers te spreiden over drie dagen, konden er toch nog heel wat kerkbezoekers komen. En nu maar hopen dat het de volgende Kerst wat beter is. 

Afronding Adventsactie

Bericht van diaken Ed Doe:
De Adventsactie 2021 zit er weer op. We mochten een bijdrage leveren aan het uitbreiden van een opvanghuis voor zwangere vrouwen in Zimbabwe. Een gezonde start voor moeder en kind en we hebben tijdens de adventsperiode gebeden voor de aanstaande moeders in Zimbabwe, dat zij zich samen met hun echtgenoten op een menswaardige manier kunnen voorbereiden op de komst van hun kinderen. Ik wil alle mensen die op de een of andere manier een bijdrage hebben geleverd aan de Adventsactie 2021 heel erg bedanken en ik weet zeker dat we met vele parochianen, vrijwilligers en medegelovigen weer een mooie bedrag hebben kunnen opbrengen.                                                      


Vanuit de kathedraal is € 1303,50 bijgedragen.

Bedankt!


Diaken Ed Doe, namens de MOV - Parochiefederatie RRM, H. Laurentius. (Het volledige bericht van de diaken vindt u op onze website: kathedraalrotterdam.nl)

Lopers gevraagd Actie Kerkbalans, doet u mee?

De maand januari is de maand voor de Actie Kerkbalans. Parochianen en kerkgangers in Rotterdam krijgen een brief in de bus met het verzoek mee te doen om onze kerk financieel gezond te houden. We vragen weer lopers die bereid zijn in een straat of een wijk brieven te bezorgen. Doet u mee? U kunt u via het secretariaat aanmelden:


Op werkdagen tussen 10.00 en 13.00 uur: 010 4772752
of per e-mail: secretariaat@kathedraalrotterdam.nl

     Kerkschoonmaak – medewerkers gezocht

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000000994004_2_1636899829861_zc-noimage.png

Misschien is het niet iedereen opgevallen, maar Manuel die zo trouw de schoonmaak van de kerk verzorgt, is al een poosje ziek gemeld. Omdat op dit moment niet duidelijk is wanneer hij weer aan de slag kan, zoeken we parochianen die bereid zijn de handen uit de mouwen te steken om samen met anderen de kerk schoon te houden. Het is een belangrijke dienst aan God, ter ere van zijn huis, en dienst aan de naasten, de kerkgangers die naar Gods huis komen. 


U kunt u via het secretariaat aanmelden: Op werkdagen tussen 10.00 en 13.00 uur: 010 4772752 en per e-mail: secretariaat@kathedraalrotterdam.nl

Vieringen

kalender voorganger Viering
Zo 30 Jan 11:00

         Plebaan M. Hagen

4e Zondag door het Jaar
Zo 6 feb 11:00

         Plebaan M. Hagen

5e Zondag door het Jaar
Zo 13 feb 11:00 Pastoor R. Gouw 6e Zondag door het Jaar

Livestream van 23 Januari

Colofon

Kopij voor de Nieuwsbrief

Indien u informatie heeft, waarvan u het van belang vindt dit te delen met andere parochianen of bezoekers van de kathedraal, dan kunt u een bericht doorgeven aan de secretaris, waarbij bezien zal worden in hoeverre het nuttig of noodzakelijk is dit bericht op te nemen in de nieuwsbrief.

Kopij aanleveren, mail naar communicatie@kathedraalrotterdam.nl


Deze mail is verzonden door communicatie@kathedraalrotterdam.nl aan g.heuff@robeco.nl
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bij de parochie HH. Laurentius en Elisabeth bent ingeschreven, of omdat u in de loop van de tijd uw e-mailadres hebt doorgegeven. 

Vragen, opmerkingen, kopij? Mail communicatie@kathedraalrotterdam.nl
     

Boletim informativo digital  

23 de Janeiro de 2022


   Não há novas directrizes no âmbito do Covid

No website da Conferência Episcopal rkkerk.nl é indicado que não há extensões da política nas nossas igrejas. A 25 de Janeiro próximo, haverá um novo momento de pesagem para ver se para a Igreja Católica Romana é necessário um aperto das medidas ou se será possível um relaxamento. As paróquias serão informadas.

    Revisão das celebrações do Natal/Novo Ano

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000000994004_zc_v41_1642942250843_thumbnail_img_5935.jpg

Apesar das restrições causadas pelo surto da nova variante "Omicron", celebrámos juntos o Natal. Ao espalhar o maior número possível de fiéis ao longo de três dias, conseguimos atrair bastantes fiéis. Esperemos que no próximo Natal as coisas sejam um pouco melhores.


             Conclusão da Acção de Advento

Mensagem do diácono Ed Doe:

A campanha do Advento de 2021 terminou. Conseguimos contribuir para a expansão de um abrigo para mulheres grávidas no Zimbabué. Um começo saudável para mãe e filho e durante a época do Advento rezámos pelas futuras mães no Zimbabwe, para que juntamente com os seus maridos se pudessem preparar de uma forma humana para a chegada dos seus filhos. Gostaria de agradecer a todos aqueles que de uma forma ou de outra contribuíram para a Acção de Advento 2021 e tenho a certeza de que com muitos paroquianos, voluntários e companheiros crentes conseguimos angariar novamente uma boa quantia.


Da catedral € 1303,50 foi contribuído.

Obrigado!


Diácono Ed Doe, em nome da MOV - Federação Paroquial RRM, St. Laurentius (pode encontrar a mensagem completa do diácono no nosso website: kathedraalrotterdam.nl)

   Entregadores Actie Kerkbalans, vai participar?

O mês de Janeiro é o mês para a Actie Kerkbalans. Os paroquianos e paroquianos em Roterdão recebem uma carta na sua caixa de correio com o pedido de participação, a fim de manter a nossa igreja financeiramente saudável. Pedimos novamente aos corredores que estejam dispostos a entregar cartas numa rua ou num bairro. Vai juntar-se a nós? 


Pode registar-se junto do secretário:

Em dias úteis entre 10.00 e 13.00 horas: 010 4772752

ou por e-mail: secretariaat@kathedraalrotterdam.nl


     Limpeza de igrejas - procura-se empregados

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000000994004_zc_v41_1642942250678_wu0a7740_hdr.jpg

Talvez nem todos tenham reparado, mas Manuel, que tão fielmente se ocupa da limpeza da igreja, foi dado como doente há já algum tempo. Uma vez que não está claro no momento em que poderá recomeçar a trabalhar, estamos à procura de paroquianos que estejam dispostos a arregaçar as mangas para manter a igreja limpa, juntamente com outros. É um importante serviço a Deus, para a honra da Sua casa, e serviço aos nossos vizinhos, os frequentadores da igreja que vêm à casa de Deus. 


Pode registar-se através do secretariado: Nos dias úteis entre as 10.00 e as 13.00: 010 4772752, e-mail: secretariaat@kathedraalrotterdam.nl

  Serviços da Igreja

kalender voorganger Viering
30 Jan 11:00
Plebaan M. Hagen
4º domingo do ano
6  Dec 11:00Plebaan M. Hagen
5º domingo do ano
13 Fev 11:00Pastoor R. Gouw
6º domingo do ano

Livestream de 23 de Janeiro

Informações para boletim informativo

Se tiver alguma informação que considere útil partilhar com outros paroquianos ou visitantes da Catedral, envie por favor uma mensagem ao secretário. Consideraremos então se é útil ou necessário incluir esta mensagem no boletim informativo.

Submeter a sua cópia por e-mail: communicatie@kathedraalrotterdam.nl

Colofon 

Este e-mail foi enviado por comunicatie@kathedraalrotterdam.nl para  g.heuff@robeco.nl

Você receberá este newsletter porque permanece na paróquia de HH. Laurentius e Elisabeth estão registrados ou porque você forneceu seu endereço de e-mail ao longo do tempo. 


Cadastre-se Cancelar inscrição Editar Perfil


 
Kathedraal Rotterdam | Robert Fruinstraat 36 | 3023 XE ROTTERDAM
AfzenderKathedraal Rotterdam | E-mailadrescommunicatie@kathedraalrotterdam.nl