Print Icon
 

Parochie HH. Laurentius & Elisabeth

Nieuwsbrief - 13 Februari 2022

Para a versão em português deste newsletter digitalmente, role para baixo ou clique aqui

Maatregelen in kader Covid 19

Geluiden over verdere verruimingen klinken overal, maar we zullen af moeten wachten wat de persconferentie dinsdag 15 februari a.s. gaat brengen. Als het inderdaad zo is dat eind van deze maand de anderhalve meter beperking komt te vervallen, dan zullen de bisschoppen met nieuwe richtlijnen komen voor de komende periode. Tot die tijd blijven de huidige maatregelen gelden.

 • Aantal kerkbezoekers nu max. 120.
 • Aanmelding voor de zondagsviering blijft verplicht. Een dringend verzoek is om niet naar de kerk te komen wanneer u zich niet heeft aangemeld, aangezien dit tot ongewenste situaties leidt bij de ingang van de kerk.
 • Het temperaturen bij de ingang is vervallen.
 • Nog geen koffiedrinken na afloop.
 • Basismaatregelen blijven nu: Thuisblijven bij klachten, 1,5 meter afstand, de hygiëneregels goed volgen, mondkapje dragen bij verplaatsingen binnen de kerk. Ook blijven de regels voor het uitreiken en ontvangen van de heilige Communie gehandhaafd.


Houd het nog even vol, met begrip en respect voor elkaar.


Actie Kerkbalans

Zoals aangekondigd in de vorige nieuwsbrief is de Actie Kerkbalans van start gegaan en inmiddels heeft een aantal actieve lopers de enveloppen bij de parochianen in de bus gedaan. Dit was weer een flinke organisatie en een intensieve activiteit, maar gemeld kan worden dat het is gelukt om alle enveloppen (circa 2.400!!) te bezorgen. Later deze maand komen we hierop terug maar nu reeds is grote dankbaarheid op zijn plaats.

100-jarig bestaan Kathedraal

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001058006_zc_v20_1644752857855_rotterdam_mathenesserlaan_kathedraal.jpg

In het parochieblad is al uitgebreid aandacht besteed aan het komende jubileum van de Kathedraal: Het 100-jarig bestaan van het voltooide kerkgebouw. Op zondag 8 mei a.s. zal met een pontificale Hoogmis een start worden gemaakt met activiteiten op velerlei gebied gedurende het komende jaar. Zowel het bestuur als een aantal commissies zijn met de voorbereidingen daarvan intensief bezig. Vanzelfsprekend zult u binnenkort meer concrete informatie hierover ontvangen.


Schilderij plebaan Chris Bergs

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001058006_zc_v20_1644752858279_qr_code.png

De afgelopen maand is er contact gelegd met een schilder om een portret van onze overleden plebaan Chris Bergs te schilderen. Om dit project te bekostigen, kloppen we bij onze parochianen aan. Als u dit project wilt steunen, gebruik dan deze QR-code. Zo doneert u rechtstreeks voor het schilderij van plebaan Bergs. Dank alvast.

Aanmelden kinderen voor de eerste H. Communie

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001058006_zc_v20_1644752858350_download.png

Het Eerste Communie project begint komende maand. U kunt uw communicant nog aanmelden. Tel. 010-4772752.

Vieringen

kalender voorganger Viering
Zo 20 Feb 11:00

  Pater M.R Hoogland

7e Zondag door het Jaar
Zo 27 feb 11:00

Plebaan M. Hagen

8e Zondag door het Jaar
Woe 2 Mrt 19:30 Plebaan M. HagenAswoensdag

Livestream van 13 Februari 

Colofon

 • De volgende nieuwsbrief verschijnt 25 februari 2022.
 • Bent u nog niet uitgelezen? Bezoek dan onze website: www.kathedraalrotterdam.nl

Kopij voor de Nieuwsbrief

Indien u informatie heeft, waarvan u het van belang vindt dit te delen met andere parochianen of bezoekers van de kathedraal, dan kunt u een bericht doorgeven aan de secretaris, waarbij bezien zal worden in hoeverre het nuttig of noodzakelijk is dit bericht op te nemen in de nieuwsbrief.

Kopij aanleveren, mail naar communicatie@kathedraalrotterdam.nl


Deze mail is verzonden door communicatie@kathedraalrotterdam.nl aan g.heuff@robeco.nl
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bij de parochie HH. Laurentius en Elisabeth bent ingeschreven, of omdat u in de loop van de tijd uw e-mailadres hebt doorgegeven. 

Vragen, opmerkingen, kopij? Mail communicatie@kathedraalrotterdam.nl
     

Boletim informativo digital  


13 de Fevereiro de 2022


Medidas no âmbito do Covid 19 

Há rumores em todo o lado sobre uma maior expansão, mas teremos de esperar para ver o que a conferência de imprensa de terça-feira, 15 de Fevereiro, trará. Se de facto se verificar que no final deste mês a limitação de um metro e meio será levantada, então os bispos apresentarão novas directrizes para o próximo período. Até lá, as medidas actuais permanecem em vigor.

 • O número máximo de fiéis é agora de 120.
 • A inscrição para a celebração dominical continua a ser obrigatória. Pedimos-lhe com urgência que não venha à igreja se não se tiver registado, pois isto conduz a situações indesejáveis à entrada da igreja. 
 • As temperaturas à entrada foram baixadas.
 • Não haverá café após o serviço.
 • As medidas básicas permanecem: ficar em casa em caso de queixas, manter 1,5 metros de distância, seguir cuidadosamente as regras de higiene, usar uma máscara bucal quando se deslocar dentro da igreja. As regras para dar e receber a Sagrada Comunhão também se mantêm em vigor. 

 Continuem assim durante algum tempo, com compreensão e respeito uns pelos outros.


Actie Kerkbalans

Como anunciado no boletim anterior, a Actie Kerkbalans já começou e vários corredores activos já entregaram os envelopes aos paroquianos.  Esta foi mais uma vez uma actividade bastante organizacional e intensiva, mas podemos relatar que conseguimos entregar todos os envelopes (aproximadamente 2.400!!). Voltaremos a este assunto ainda este mês, mas neste momento gostaríamos de expressar a nossa gratidão.

100 anos da Catedral

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001058006_zc_v20_1644752858422_rotterdam_mathenesserlaan_kathedraal.jpg

Na revista paroquial já foi dada grande atenção ao próximo jubileu da Catedral: O 100º aniversário da conclusão do edifício da igreja. No domingo, 8 de Maio, com uma Missa pontifícia, será dado início às actividades em muitas áreas durante o próximo ano. Tanto a direcção como vários comités estão a trabalhar intensamente nos preparativos. Naturalmente, em breve receberá mais informações concretas sobre isto.

Pintura de plebaan Chris Bergs

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001058006_zc_v20_1644752858047_qr_code.png

No mês passado, fizemos contacto com um artista para pintar um retrato do nosso plebaan Chris Bergs falecido. Para financiar este projecto, estamos a bater às portas dos nossos paroquianos. Se quiser apoiar este projecto, por favor utilize este código QR. Desta forma, doa directamente para a pintura do nosso padre Bergs. Obrigado de antemão.

Registo de cranças para a primera H. Comunhão

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001058006_zc_v20_1644752858527_download.png

O projecto da Primeira Comunhão começa no próximo mês. Pode ainda registar o seu comunicante. Tel. 010-4772752.

  Serviços da Igreja

kalender voorganger Viering
20 Fev 11:00
Pater M.R. Hoogland
7º domingo do ano
27 Fev 11:00Plebaan M. Hagen
8º domingo do ano
2 Mar 19:30 Plebaan M. Hagen
Quarta-feira de Cinzas

Livestream de 13 de Fevereiro

Informações para boletim informativo

Se tiver alguma informação que considere útil partilhar com outros paroquianos ou visitantes da Catedral, envie por favor uma mensagem ao secretário. Consideraremos então se é útil ou necessário incluir esta mensagem no boletim informativo.

Submeter a sua cópia por e-mail: communicatie@kathedraalrotterdam.nl

Colofon 

 • A 27 de Fevereiro de 2022 aparecerá outro boletim informativo
 • Ainda não terminou de lê-la ? Visite nosso site: www.kathedraalrotterdam.nl

Este e-mail foi enviado por comunicatie@kathedraalrotterdam.nl para  g.heuff@robeco.nl

Você receberá este newsletter porque permanece na paróquia de HH. Laurentius e Elisabeth estão registrados ou porque você forneceu seu endereço de e-mail ao longo do tempo. 


Cadastre-se Cancelar inscrição Editar Perfil


 
Kathedraal Rotterdam | Robert Fruinstraat 36 | 3023 XE ROTTERDAM
AfzenderKathedraal Rotterdam | E-mailadrescommunicatie@kathedraalrotterdam.nl