Print Icon
 

Parochie HH. Laurentius & Elisabeth

Nieuwsbrief - 27 Maart 2022

Para a versão em português deste newsletter digitalmente, role para baixo ou clique aqui

Richtlijnen Bisdom in kader Covid

Recent zijn door de Overheid vrijwel alle Corona maatregelen afgeschaft. Daarna heeft het Bisdom nog geen nieuwe informatie gegeven. Aansluitend op de laatste verruimingen zal er weer gebruik worden gemaakt van wijwater in de wijwaterbakjes bij de ingang. Het gebruik van de ontsmetting door parochianen vooraf aan de Communie is facultatief, u kunt dus zelf bepalen of u daar gebruik van maakt.

Situatie Oekraïne

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001211050_zc_v87_1634388611011_91a8b940_60a0_4d80_8fa0_214809dd90ca.jpeg

De bisschoppen hebben een brief uitgegeven omtrent de vluchtelingen. Daarin schrijven zij: “Wij krijgen van Christus de opdracht om vluchtelingen, medemensen in nood, bij te staan. Dat is niet vanzelfsprekend, want “de geglobaliseerde wereld maakt ons tot buren maar niet tot broeders en zusters” (Paus Benedictus XVI, 2009 ‘Caritas in Veritate’, 19). Christus laat ons zien wat broederlijke en zusterlijke liefde is en roept ons op vluchtelingen in die geest te ontvangen. Laten we die uitdaging met vertrouwen en in geloof en gebed aangaan.” De Gemeente Rotterdam is verantwoordelijk voor opvang van vluchtelingen en zoekt nog steeds mensen die bereid en in de gelegenheid zijn mensen bij hen in huis op te nemen. Denkt u dit te kunnen dan kunt u dat aan het parochiesecretariaat doorgeven (010-4772752 en bij geen gehoor 06-83113024) of via de site van de Gemeente Rotterdam.

Tweedaagse openingsbedevaart naar Kevelaer

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001211050_zc_v123_1634477952110_12f1be0c_fb8d_49f9_8923_3709e102bd76.jpeg

Op 30 april en 1 mei 2022 is deze bedevaart weer mogelijk. Op zaterdag 30 april gaat een touringcar bus langs verschillende opstapplaatsen. Tegen de middag arriveert men in Kevelaer. Daar volgt een gevarieerd programma met een rondleiding op bijzondere plekken in Kevelaer. Op zondag 1 mei is er de kleurrijke processie naar de Basiliek. Meer informatie over opstapplaatsen en kosten vindt u in de folder op de website.
U kunt zich aanmelden door het invullen van het online formulier.
Nadere informatie kan verkregen worden via tel.010-4149577 of dehaagsebedevaarten@gmail.com

Voorgenomen Lourdesreis met de parochie

Op dit moment worden de plannen voor een parochie-bedevaart naar Lourdes steeds concreter. In het volgende parochieblad zult u daar meer over kunnen lezen.

100-jarig bestaan Kathedraal

Op zondag 8 mei a.s. zal om 14.00 uur met een pontificale Hoogmis een start worden gemaakt met activiteiten op velerlei gebied gedurende het komend jubileumjaar. Zowel het bestuur als een aantal commissies zijn met de voorbereidingen daarvan intensief bezig. Zet u zondag 8 mei, 14.00 uur nu al vast in uw agenda. In het kader van dit jubileumjaar is met het portret van oud plebaan Chris Bergs een begin gemaakt door de schilder Bart Bos. De hoop is dat dit schilderij op zondag 8 mei kan worden onthuld.

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001211050_zc_v165_1648307837174_rotterdam_mathenesserlaan_kathedraal.jpg

Zomerkampen voor kinderen, tieners en jongeren

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001211050_zc_v28_1648298010484_zomerkampen2022_01png.png

Ook dit jaar organiseert het Bisdom Rotterdam de zomerkampen in de periode van 10 tot 16 juli: kinderkamp, tienerkamp, jongerenkamp. In de kathedraal vindt u een folder over deze activiteit.

Meer informatie op onze website Zomerkampen 2022.

Of download direct de folder Zomerkampen!

Stabat Mater in de Hildegardiskerk

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/20077978847/inkcanva_76948000001212044.png

Enkele vrijwilligers van de Hildegardiskerk hebben het idee opgevat om op zaterdagmiddag 2 april om 13.30 uur samen te gaan luisteren naar de muziek, met o.a. een powerpoint presentatie van Stabat Mater van Karl Jenkins. We zullen Maria vergezellen, die met tranen in haar ogen naast het Kruis staat en haar eigen Zoon en onze Heer ziet lijden.
Meer informatie op onze website Stabat Mater in de Hildegardiskerk

Geef uw mening over onze website

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001211050_zc_v197_1648379672236_homepage_hh._laurentiu_elisabeth_kathedraal_rotterdam.jpg

Wij willen u graag een goede parochiewebsite bieden. Maar wat is voor u een goede website en voldoet onze website daaraan? Om deze vragen te kunnen beantwoorden willen we u vragen een korte vragenlijst in te vullen.
Met de resultaten van deze vragenlijst kunnen we in kaart brengen hoe we de website makkelijker in de omgang kunnen maken, welke informatie we zouden kunnen toevoegen en waar er andere mogelijkheden voor verbeteringen zijn.
Het invullen van de vragenlijst duurt maar 10 minuten. Help ons de website te verbeteren en vul de vragenlijst nu in!

Vul hier de vragenlijst in.

Vieringen

kalender voorganger Viering
27 maart 11:00 Plebaan Michel Hagen 4e Zondag van de Veertigdagentijd
3 april 11:00 Plebaan Michel Hagen
Gezinsviering
5e Zondag van de Veertigdagentijd
10 april 11:00 Plebaan Michel Hagen
Palm- en Passiezondag

Livestream van 27 maart

  • De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op 8 april
  • Bent u nog niet uitgelezen? Bezoek dan onze website: www.kathedraalrotterdam.nl

Kopij voor de Nieuwsbrief

Indien u informatie heeft, waarvan u het van belang vindt dit te delen met andere parochianen of bezoekers van de kathedraal, dan kunt u een bericht doorgeven aan de secretaris, waarbij bezien zal worden in hoeverre het nuttig of noodzakelijk is dit bericht op te nemen in de nieuwsbrief.

Kopij aanleveren, mail naar communicatie@kathedraalrotterdam.nl

Deze mail is verzonden door communicatie@kathedraalrotterdam.nl aan sjaakforst@yahoo.com
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bij de parochie HH. Laurentius en Elisabeth bent ingeschreven, of omdat u in de loop van de tijd uw e-mailadres hebt doorgegeven. 

Vragen, opmerkingen, kopij? Mail communicatie@kathedraalrotterdam.nl
     

Boletim informativo digital  

21de Dezembro 2021


Directrizes Diocese no âmbito do Covid

O Governo aboliu recentemente quase todas as medidas da Corona. Posteriormente, a Diocese ainda não forneceu qualquer nova informação. Após as últimas dispensas, a água benta será novamente utilizada nos bebedouros de água benta à entrada. A utilização da desinfecção pelos paroquianos antes da Comunhão é opcional, para que possa decidir se faz uso dela ou não.

Situação na Ucrânia

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001211050_zc_v165_1648307837106_download.jpg

Os bispos emitiram uma carta relativa aos refugiados. Nele escrevem: "Somos encarregados por Cristo de ajudar os refugiados, companheiros seres humanos em necessidade. Isto não é evidente, porque "o mundo globalizado torna-nos vizinhos mas não irmãos e irmãs" (Papa Bento XVI, 2009 'Caritas in Veritate' 19). Cristo mostra-nos o que é o amor fraterno e fraterno e chama-nos a receber refugiados nesse espírito. Aceitemos este desafio com confiança e na fé e na oração". O Município de Roterdão é responsável pelo acolhimento dos refugiados e continua à procura de pessoas dispostas e capazes de levar as pessoas para as suas casas. Se pensa poder fazê-lo, queira contactar o secretariado paroquial (010-4772752 ou, se não puder responder, 06-83113024) ou através do website do Município de Roterdão.

Peregrinação de abertura de dois dias a Kevelaer

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001211050_zc_v165_1648307836960_kevelaer_haagsebedevaarten_02.jpg

A 30 de Abril e 1 de Maio de 2022, esta peregrinação é novamente possível. No sábado, 30 de Abril, um treinador passará por vários pontos de recolha. Por volta do meio-dia, os peregrinos chegam a Kevelaer. Segue-se um programa variado com uma visita guiada a locais especiais em Kevelaer. No domingo, 1 de Maio, realiza-se a procissão colorida até à Basílica. Mais informações sobre pontos de embarque e custos podem ser encontradas no folheto no website .
 Pode registar-se preenchendo o formulário online 
Mais informações podem ser obtidas através do telefone 010-4149577 ou  dehaagsebedevaarten@gmail.com.

Visita planeada a Lourdes com a paróquia

Neste momento, os planos para uma peregrinação paroquial a Lourdes estão a tornar-se cada vez mais concretos. Poderá ler mais sobre o assunto no próximo boletim paroquial.

100º aniversário da Catedral

No domingo, 8 de Maio, às 14 horas, com uma Missa pontifícia, será dado início às actividades em muitos campos durante o próximo ano jubilar. Tanto a direcção como vários comités estão a trabalhar intensamente nos preparativos. Por favor, assinalem domingo 8 de Maio, 14 horas, na vossa agenda. No contexto deste ano jubilar, o retrato do antigo plebaan Chris Bergs foi iniciado pelo pintor Bart Bos.A esperança é que este quadro possa ser revelado no domingo, 8 de Maio.

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001211050_zc_v165_1648307837741_rotterdam_mathenesserlaan_kathedraal.jpg

Campo de Verão

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001211050_zc_v165_1648307837464_zomerkampen2022_01png.png

Também este ano, a Diocese de Roterdão organiza campos de férias no período de 10-16 de Julho: campo para crianças, campo para adolescentes, campo para jovens. Na catedral encontrará uma brochura sobre esta actividade. No website da diocese pode encontrar informações mais detalhadas.

Mais informações no nosso sítio web Zomerkampen 2022.

Ou descarregue directamente a pasta folder Zomerkampen!

Stabat Mater na Igreja de Hildegardis

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001211050_zc_v165_1648307837297_20220322_stabat_mater_02.jpg

Alguns voluntários da Igreja Hildegardis tiveram a ideia de ir ouvir a música juntos na tarde de sábado, 2 de Abril, às 13h30, incluindo uma apresentação em powerpoint do Stabat Mater por Karl Jenkins. Acompanharemos Maria, que está ao lado da Cruz com lágrimas nos olhos e vê o seu próprio Filho e o nosso Senhor sofrer.
Mais informações no nosso sítio web Stabat Mater in de Hildegardiskerk

Dê a sua opinião no nosso sítio web

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001211050_zc_v197_1648379671944_homepage_hh._laurentiu_elisabeth_kathedraal_rotterdam.jpg

Queremos oferecer-lhe um bom sítio web paroquial. Mas o que é um bom website para si e será que o nosso website cumpre estes critérios? Para poder responder a estas perguntas, gostaríamos de lhe pedir que preencha um pequeno questionário.
Com os resultados deste questionário podemos mapear como podemos tornar o website mais fácil de utilizar, que informações podemos acrescentar e onde existem outras possibilidades de melhoria. Demora apenas 10 minutos a preencher o questionário. Ajude-nos a melhorar o website e a preencher o questionário agora! 

Preencha o questionário aqui.

  Serviços da Igreja

kalender voorganger Viering
27 Março 11:00 Plebaan Michel Hagen 4º Domingo da Quaresma
3 Abril 11: 00 Plebaan Michel Hagen
Celebração familiar
5º Domingo da Quaresma
3 Abril 11: 00 Plebaan Michel Hagen
Domingo de Ramos

Transmissão ao video de 27  Março 

Informações para boletim informativo

Se tiver alguma informação que considere útil partilhar com outros paroquianos ou visitantes da Catedral, envie por favor uma mensagem ao secretário. Consideraremos então se é útil ou necessário incluir esta mensagem no boletim informativo.

Submeter a sua cópia por e-mail: communicatie@kathedraalrotterdam.nl

Este e-mail foi enviado por comunicatie@kathedraalrotterdam.nl para  sjaakforst@yahoo.com

Você receberá este newsletter porque permanece na paróquia de HH. Laurentius e Elisabeth estão registrados ou porque você forneceu seu endereço de e-mail ao longo do tempo. 


Cadastre-se Cancelar inscrição Editar Perfil


 
Kathedraal Rotterdam | Robert Fruinstraat 36 | 3023 XE ROTTERDAM
AfzenderKathedraal Rotterdam | E-mailadrescommunicatie@kathedraalrotterdam.nl