Print Icon
 

Parochie HH. Laurentius & Elisabeth

Nieuwsbrief - 24 Juli 2022

Para a versão em português deste newsletter digitalmente, role para baixo ou clique aqui

Viering met de Indonesische gemeenschap

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001590004_zc_v35_1658662050439_indonesië.jpg

In het kader van de festiviteiten rond het 100-jarig jubileum van ons voltooide kerkgebouw, zal op zondag 28 augustus de Indonesische kerkgemeenschap de Eucharistieviering luister bij zetten. In de viering van 11.00 uur zal plebaan Michel Hagen concelebreren met pater Assys Moron SVD. Verscheidene gebeden zullen worden uitgesproken in het Indonesisch en na afloop is er in de Elisabethzaal een samenzijn van de kerkgangers om elkaar te ontmoeten en te genieten van bij deze gelegenheid door de Indonesische parochianen bereide hapjes. U bent welkom: Selamat datang dan selamat makan.

27 augustus: Dante's Inferno in de Kloostertuin

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001590004_zc_v35_1658662050319_dante.jpg

Een inspirerende en bijzondere avond met literatuur, spiritualiteit, geloof én muziek in Kloostertuin Het Steiger rond het eerste deel van de Goddelijke Komedie van Dante. De avond bestaat uit: een korte lezing over het werk van Dante / een gesprek van Sandra Overdijk en Ruud Voesten met hoogleraar theologie Erik Borgman over wat het werk van Dante voor hen en voor de huidige tijd betekent / een intiem jazzconcert van Ambrosia, de band van Ruud Voesten, met een op Inferno gebaseerd repertoire.

Reserveer uw plaatsen via e-mail: info@kloostertuinrotterdam.nl

Tickets: Lezing en gesprek: € 10,- / Jazzconcert: € 12,50 Combi-ticket: € 20,-. Het aantal plaatsen is beperkt.

  Zomeractie / Actie Kerkbalans

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001590004_zc_v35_1658662050512_kerkbalanssss.jpg

Tijdens de laatste bestuursvergadering wees onze bisschop op het belang om de Actie Kerkbalans onder de aandacht te houden. Inderdaad, we zijn nog niet uit de rode cijfers. Dus mocht u de financiële ruimte hebben om deze zomer iets extra’s te doen voor de Actie Kerkbalans, dan zijn we als bestuur daar heel blij mee. We hopen aan het eind van het jaar weer eens een klein plusje op de balans te hebben.

Opzet groothuisbezoek

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001590004_zc_v55_1655580451577_bible_706662_1920.jpg

Na de vakantie starten we met groothuisbezoek. In het maartnummer van ons parochieblad hebben we er al iets over geschreven. Tijdens onze heidag hebben we verder plannen gemaakt en die werken we nu uit. De bedoeling is per straat of een aantal straten ingeschreven parochianen uit te nodigen voor een ontmoeting en een informatieve en inspirerende avond.

Opzet hoofdredactie

We hebben als parochie meerdere vormen van communicatie. Ons parochieblad, de website, Facebook, de papieren- en de digitale nieuwsbrief. Om het werk van de vrijwilligers die hieraan hun bijdrage leveren beter te coördineren zullen we de redacties bij elkaar brengen. Sergio Santos, ons bestuurslid voor communicatie zal daarin het voortouw nemen.

De nieuwsbrief tijdens de vakantie

In de maanden juli en augustus verschijnt de nieuwsbrief eenmaal in de drie weken in plaats van tweewekelijks. De volgende nieuwsbrief verschijnt daarom op 13 augustus 2022. Kopij kunt u doorgeven aan de secretaris van het bestuur, Annemiek Visscher: secretaris@kathedraalrotterdam.nl.

Vieringen

kalender voorganger Viering
Zondag 31 Juli 11:00
Plebaan M. Hagen
18e Zondag door het Jaar
Zondag 7 Augustus  11:00


Zondag 14 Augustus 11:00

Plebaan M. HagenPastoor Gouw

19e Zondag door het Jaar


20e Zondag door het Jaar

  • Plebaan Hagen is van 8 t/m 27 augustus met vakantie. De weekvieringen en op zondag gaan gewoon door. De bisschop en een aantal priesters zijn daartoe bereid gevonden.

Livestream van 24 Juli

Colofon

  • De volgende nieuwsbrief verschijnt 13 Augustus  2022.
  • Bent u nog niet uitgelezen? Bezoek dan onze website: www.kathedraalrotterdam.nl

Kopij voor de Nieuwsbrief

Indien u informatie heeft, waarvan u het van belang vindt dit te delen met andere parochianen of bezoekers van de kathedraal, dan kunt u een bericht doorgeven aan de secretaris, waarbij bezien zal worden in hoeverre het nuttig of noodzakelijk is dit bericht op te nemen in de nieuwsbrief.

Kopij aanleveren, mail naar communicatie@kathedraalrotterdam.nl

Deze mail is verzonden door communicatie@kathedraalrotterdam.nl aan g.heuff@robeco.nl
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bij de parochie HH. Laurentius en Elisabeth bent ingeschreven, of omdat u in de loop van de tijd uw e-mailadres hebt doorgegeven. 
Vragen, opmerkingen, kopij? Mail communicatie@kathedraalrotterdam.nl
     

Boletim informativo digital  

24 de Julho de 2022

  Celebração com a comunidade indonésia

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001590004_zc_v48_1658674973279_indonesië.jpg

VComo parte das festividades em torno do 100º aniversário do nosso completo edifício eclesiástico, a comunidade eclesiástica indonésia irá acrescentar lustre à Eucaristia de domingo, 28 de Agosto. Durante a celebração das 11.00, o Padre Michel Hagen concelebrará com o Padre Assys Moron SVD. Várias orações serão ditas em indonésio e depois haverá uma reunião dos frequentadores da igreja na sala Elisabeth para se encontrarem uns com os outros e apreciarem os petiscos preparados pelos paroquianos indonésios nesta ocasião. Assim: Selamat datang dan selamat makan.

  27 de Agosto: O Inferno de Dante no Kloostertuin  

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001590004_zc_v41_1649522028107_oekraïne___vlag.jpg

Uma noite inspiradora e especial com literatura, espiritualidade, fé e música em Kloostertuin Het Steiger em torno da primeira parte da Divina Comédia de Dante. A noite consiste em: uma pequena palestra sobre o trabalho de Dante / uma conversa de Sandra Overdijk e Ruud Voesten com o Professor de Teologia Erik Borgman sobre o que o trabalho de Dante significa para eles e para o nosso tempo presente / um concerto de jazz íntimo de Ambrosia, a banda de Ruud Voesten, com um repertório baseado no Inferno.
 Bilhetes: Palestra e conversa: 10,- euros / Concerto de jazz: 12,50 euros. Combi-ticket: 20 euros.
 Reserve os seus lugares via e-mail: info@kloostertuinrotterdam.nl
O número de lugares é limitado.

 Acção de Verão / Actie Kerkbalans

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001590004_zc_v48_1658674973110_kerkbalanss.jpeg

Durante a última reunião da direcção, o nosso bispo salientou a importância de manter a Actie Kerkbalans na ribalta. De facto, ainda não saímos do vermelho. Assim, se tiver o espaço financeiro para fazer algo extra para a Actie Kerkbalans este Verão, a direcção ficaria encantada. Esperamos ter um pequeno excedente no nosso balanço no final do ano.

 Montagem da ‘groothuisbezoek’

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001590004_zc_v55_1655580451382_bible_706662_1920.jpg

Depois das férias, começaremos com o ‘groothuisbezoek’. Na edição de Março da nossa revista paroquial já escrevemos algo sobre o assunto. Durante a nossa reunião, fizemos outros planos que estamos agora a elaborar. A intenção é convidar paroquianos registados por rua ou um número de ruas para uma reunião e uma noite informativa e inspiradora.

 Criação de um conselho editorial

Como paróquia, temos várias formas de comunicação. A nossa revista paroquial, o website, Facebook, o jornal e o boletim informativo digital. Para coordenar melhor o trabalho dos voluntários que contribuem para isso, reuniremos os editores. Sergio Santos, o nosso membro da direcção de comunicação, assumirá a liderança nesta matéria.

 O boletim informativo durante as férias

Em Julho e Agosto, o boletim informativo aparecerá uma vez de três em três semanas em vez de de duas em duas semanas. O próximo boletim informativo surgirá, portanto, a 13 de Agosto de 2022. Pode enviar a sua cópia à secretária da direcção, Annemiek Visscher: secretaris@kathedraalrotterdam.nl

  Serviços da Igreja

kalender voorganger Viering
Domingo 31 de Julho 11:00
Plebaan M. Hagen
18º domingo do ano.
Domingo 7 de Agosto 11:00


Domingo 14 de Agosto 11:00

Plebaan M. HagenPastoor Gouw

19º domingo do ano.20º domingo do ano.

  •   O Pastor Hagen estará de férias de 8 a 27 de Agosto. As celebrações da   semana e os serviços dominicais continuarão como habitualmente. O     bispo e vários padres foram preparados para isso.

Livestream de 24 de Julho

Informações para boletim informativo

Se tiver alguma informação que considere útil partilhar com outros paroquianos ou visitantes da Catedral, envie por favor uma mensagem ao secretário. Consideraremos então se é útil ou necessário incluir esta mensagem no boletim informativo.

Submeter a sua cópia por e-mail: communicatie@kathedraalrotterdam.nl

Colofon 

  • A 13 de Agosto de 2022 aparecerá outro boletim informativo
  • Ainda não terminou de lê-la ? Visite nosso site: www.kathedraalrotterdam.nl

Este e-mail foi enviado por comunicatie@kathedraalrotterdam.nl para  g.heuff@robeco.nl

Você receberá este newsletter porque permanece na paróquia de HH. Laurentius e Elisabeth estão registrados ou porque você forneceu seu endereço de e-mail ao longo do tempo. 

Cadastre-se Cancelar inscrição Editar Perfil

 
Kathedraal Rotterdam | Robert Fruinstraat 36 | 3023 XE ROTTERDAM
AfzenderKathedraal Rotterdam | E-mailadrescommunicatie@kathedraalrotterdam.nl